Sensei Hontai Yoshin Ryu Jujutsu

amministratore Sport - Jujutsu
Stampa

Sensei Hontai Yoshin Ryu Jujutsu:

M° Barbara Sciutto inizio: 1975 

Shoden 4° Dan Hontai Yoshin Ryu 
4° Dan - Maestro FIJLKAM.
 
 

M° Alessandro Cazzulo inizio: 1987 

Shoden 4° Dan Hontai Yoshin Ryu 
2° Dan FIJLKAM.
 
 

M° Romina Repetto inizio: 1984 

2° Dan Hontai Yoshin Ryu 
2° Dan FIJLKAM.